Çankaya Belediyesi 80 zabıta memuru alacak

Ankara, Çankaya Belediyesi açıkladığı ilan ile 80 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihinin se 17 Eylül 2021 olduğu bildirildi.

Çankaya 28.06.2021, 02:36 Mehmet Kurt
Çankaya Belediyesi 80 zabıta memuru alacak

Çankaya Belediye Başkanlığı  657 sayılı Devlet MemUrları Kanununa tabi olacak şekilde istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre de uyarak aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacağını bildirdi.

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ZABITA MEMURU ALIM İLANI

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda da belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet MemUrları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gereklidir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen bir suçtan kaynaklı bir yıl ya da daha çok süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı dşayetlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış ya da ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ya da bedensel engeli bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer müracaat şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenim ile ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ya da ahlaki nedenlerle atılmamış olmak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde bulunan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden çok olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo belirlemeleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

1. Sınava girmek isteyen adaylar, (http://www.cankaya.bel.tr/) adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları müracaat formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

2. Nüfus cüzdanının ya da kimlik kartının aslı ve fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

3. Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM internet sitesinden alınan doğruluğunu sağlama kodlu bilgisayar çıktısı,

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

8. Sürücü belgesinin aslı ya da fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, yukarıda da sayılan müracaat belgelerini 13.09.2021 tarihinden 17.09.2021 tarihine kadar (mesai saatleri arasında) Şehit Gönenç Caddesi No:20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmeleri gereklidir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ve e-posta yolu ile ya da eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri makul olmadığı halde yapılan müracaatlar, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru sırasında HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen müracaat sırasında tarafımızdan yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

T.C. kimlik numarası ile ÖSYM girdilerine göre kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağırılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları 27.09.2021 tarihinde belediyemiz (http://www.cankaya.bel.tr/) internet adresinde ilan edilecek olup, sınava çağrılan adaylar kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu sınava giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözlü ve Uygulamalı Sınav 04-15 Ekim 2021 tarihleri arasında (Cumartesi-Pazar günleri hariç) Şehit Gönenç Caddesi No:20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında yapılacaktır. Sınavlar saat:09.00'da başlayacaktır. Sözlü ve Uygulamalı Sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/ya da mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sözlü Sınav;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet MemUrları Kanunu,

ç) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat,

hususlarını kapsar.

Uygulamalı sınav; kadro unvanına dair mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılacaktır.

SINAV DEĞERLENDİRME - SONUÇLARA İTİRAZ:

a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet MemUrları Kanunu, Mahalli İdareler hakkında Temel Mevzuat hususlarında 25'er puan olmak suretiyle toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar tek tek tutanağa geçirilir.

b) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın %50 si alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar tek tek tutanağa geçirilir. Sınavda etkin sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

c) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (b) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemiz internet adresinde ilan edilecektir.

d) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması durumunda KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

e) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday olarak belirlenir. Belediye, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirleyebilir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet (http://www.cankaya.bel.tr/) adresinde ilan edilecek ve listede bulunanlara ilaveten yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu ya da yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve prosedürler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı belirlenmiş olanların  sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları belirleme edilenlerin atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

Çankaya Belediye Başkanlığı

Yorumlar (0)
12
az bulutlu
Namaz Vakti 25 Mayıs 2024
İmsak 03:30
Güneş 05:19
Öğle 12:51
İkindi 16:46
Akşam 20:13
Yatsı 21:53