Polis memuru 20 bin liralık tazminat davası açtı

Danıştay 2. Dairesi, polis memuru davacının, 2014 senesi Performans değerleme notunun 3,62 olarak belirlenmesi ile ilgili işleminin iptal edilmesi ile 20.000,00 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi istemi ile açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.

Gündem 25.07.2022, 22:10 İrem Durak
Polis memuru 20 bin liralık tazminat davası açtı

Polis memuru 20 bin liralık tazminat davası açtı

Danıştay 2. Dairesi, polis memuru olarak görev yapmakta olan davacının, 2014 senesi Performans değerleme notunun 3,62 olarak belirlenmesi ile ilgili işleminin iptal edilmesi ile 20.000,00 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi istemi ile açılan davayı reddeden mahkeme kararını onadı.

İlk derece mahkemesi tarafından aşağıdaki gerekçe ile davanın reddine karar verilmişti:

Dava konusu performans puanının, 3,62 notla "iyi" düzeyinde belirlendiği, bu değerlendirmenin, davacının sicil safahatına açıkça aykırılık taşımadığı, değerlendirme safahatı içerisinde ani ve açık bir düşüş meydana getirmediği ve notundaki, önceki yıllara kıyasen meydana gelen düşüşün ise, değerlendirme amirlerinin takdir yetkisi sınırları içerisinde kaldığının anlaşılmıştır.

Danıştay 2. Dairesi ise bu kararı onamış ve şu değerlendirmeyi yapmıştır:

Davacının Forma girilmesi gereken "kayda değer" bir performansının da bulunmadığı, ayrıca hak edilen puanın daha yüksek seviyede olması gerektiği yönündeki iddiaların somut bilgi ve belgeler ile delillendirilmediği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

T.C.

DANIŞTAY

İKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/1485

Karar No: 2022/2023

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : .

KARŞI TARAF (DAVALI) : . Kaymakamlığı / .

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesince verilen. günlü, E:., K:. sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Dava, . ili, . İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacının, 2014 yılı Performans değerleme notunun 3,62 olarak belirlenmesine ilişkin işleminin iptali ile 20.000,00 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

.... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; davacının; performans değerlendirme ölçütlerinin her birinin, davacıyı daha iyi tanıma imkanına sahip olan birinci değerlendirme amiri tarafından en az iki; ikinci değerlendirme amiri tarafından ise, tabanca atışları hariç tüm hanelerin dört puan verilmek suretiyle ve sonuç itibariyle dava konusu performans puanının, 3,62 notla "iyi" düzeyinde belirlendiği, bu değerlendirmenin, davacının sicil safahatına açıkça aykırılık taşımadığı, değerlendirme safahatı içerisinde ani ve açık bir düşüş meydana getirmediği ve notundaki, önceki yıllara kıyasen meydana gelen düşüşün ise, değerlendirme amirlerinin takdir yetkisi sınırları içerisinde kaldığının anlaşılması karşısında, tesisinde sübjektif bir neden veya açık takdir hatası bulunmadığı sonucuna varılan dava konusu işlemde, objektiflik ilkesi yönünden hukuka ve mevzuata aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davacı tarafından, kararda belirtilen ceza davasında tanık olarak dinlendiği, işe geç gittiği gün amirinden sözlü izin almış olduğu, takip gözlem formundaki olumsuz kısımlar için disiplin soruşturması yapılmadığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI:

Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının gerekçe değiştirerek onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Danıştay (Kapatılan) Onaltıncı Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulunun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 1. fıkrası uyarınca ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Danıştay Beşinci Dairesine; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından ise, Danıştay Başkanlık Kurulunun 18/12/2020 günlü, K:2020/62 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 6. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen davada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Diyarbakır ili, ... İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan davacının, 2014 yılı Performans değerleme notunun 3,62 olarak belirlenmesine ilişkin işleminin iptali ile 20.000,00 TL manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi istemiyle temyizen incelenen davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

04/07/2012 günlü, 28343 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliği'nin dava konusu işlem tarihi itibarıyla, "Değerlendirme zamanı" başlıklı 8. maddesinde, "Yıllık değerlendirme, aday memurlar hariç olmak üzere, 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arası dönemi kapsar." hükmüne; "Formlar" başlıklı 9. maddesinde, ''Personelin performansının değerlendirilmesinde performans gözlem ve takip formu ile performans değerlendirme formu olmak üzere iki form kullanılır. Personelin performans değerlendirme puanını belirleyen esas form performans değerlendirme formudur.'' hükmüne; "Performans Gözlem ve Takip Formu" başlıklı 10. maddesinde, ''(...) (2) Değerlendirme amirleri, personelinin çalışmalarını takip ederek performans değerlendirme formundaki değerlendirme ölçütleri doğrultusunda olumlu ya da olumsuz olarak kayda değer gördüğü hususları içeren mütalaalarını, PBS' de bulunan performans gözlem ve takip formuna tarih, konunun özeti ve konu ile ilgili mütalaasını belirterek kaydeder. (...) (6) Personelin 'Gözlenen performans ortalamanın çok üzerinde' veya 'Gözlenen performans ortalamanın çok altında' ölçekleri seçilerek değerlendirilebilmesi için performans gözlem ve takip formunda ilgili performans alanlarının her birindeki performans değerlendirme ölçütlerinden en az biri için bu değerlendirmeler ile irtibatlı olacak en az bir olumlu veya olumsuz kaydın bulunması zorunludur. Bu şekilde girilen bilgilerin personelin iş performansını etkileyecek nitelikte olumsuz davranışlar içermesi gerekir. (...) (8) (...) performans gözlem ve takip formunun doldurulup doldurulmayacağı ve buna ilişkin hususlar Kurul tarafından alınacak ilke kararları ile belirlenir. (...)'' hükmüne; ''Performans Değerlendirme Formu" başlıklı 12. maddesinde, "(1) Personelin kimlik bilgileri, çalıştığı birim ve görevine ilişkin bilgilerin de yer aldığı performans değerlendirme formu aşağıdaki unsurları içerir. (...) b) Performans değerlendirme ölçütleri: Hakkında performans değerlendirmesi yapılan personelin, performans değerlendirilmesinde kullanılan ve performans değerlendirme alanı içerisinde bulunan görevi ile ilgili göstermesi beklenilen davranışlardır. (...) (5) Performans değerlendirme formu doldurulurken değerlendirilen personelin değerlendirme dönemi içerisindeki PBS'de yer alan; izin, rapor, ödül, sürücü belgesi sınıfı, ceza ve soruşturma bilgileri ile formun doldurulmasında ihtiyaç duyulacak diğer bilgiler, değerlendirme amirlerine PBS'de gösterilir. (...)" hükmüne; "Değerlendirme Ölçeği" başlıklı 13. maddesinin 1. fıkrasında, "Performans Değerlendirme Formundaki değerlendirme ölçütlerinin karşısında aşağıdaki ölçekler yer alır ve bu ölçeklere aşağıdaki puanlar verilir.

a) 'Gözlenen performans ortalamanın çok altında' ölçeği: Gözlemlenen davranışın o performans değerlendirme ölçütü için ortalamanın çok altında olduğunu ve bu davranışın çoğu zaman gerçekleştirildiğini ifade eden istisnai bir durumdur. Bu ölçeğin karşılığı 1 puandır.

d) 'Gözlenen performans ortalamanın çok üzerinde' ölçeği: Gözlemlenen davranışın o performans değerlendirme ölçütü için ortalamanın çok üzerinde olduğunu, ortalamanın üzerinde fazladan gayret gösterildiğini ve bu ortalamanın üzerindeki davranışın sürekli gerçekleştirildiğini ifade eden istisnai bir durumdur. Bu ölçeğin karşılığı 5 puandır. (...)" hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, Emniyet Teşkilatı kadrosunda çalışan personelin performans değerlendirmesinde ''performans gözlem ve takip formu'' ile ''performans değerlendirme formu''nun kullanıldığı görülmektedir.

"Performans gözlem ve takip formu"; personelin performansının yıl boyu izlenmesini, performans değerlendirme formu doldurulurken değerlendirme amirlerinin değerlendirme hatalarına düşmemelerini sağlamayı amaçlayan ve değerlendirme amirinin, doğru, tarafsız, adil ve objektif bir değerlendirme yapabilmesine imkan sağlamak amacıyla, amirin kanaat ve algısına dayalı mütalaasını belirttiği, esas değerlendirmeye hazırlayıcı nitelikte, sadece değerlendirme amirlerinin göreceği ve bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olan form olup, personelin iş performansına ilişkin değerlendirmeleri içermekte iken, "performans değerlendirme formu", personelin performans değerlendirme puanını belirleyen form özelliğini taşımaktadır.

Anılan hükümler uyarınca, performans değerlendirme formundaki değerlendirme ölçütlerinin karşısında yer alan ve karşılığı 1, 2, 3, 4 ve 5 puan olan değerlendirme ölçeklerinin bulunduğu, performans gözlem ve takip formuna, bu ölçeklerden karşılığı 1 puan olan "gözlenen performans ortalamanın çok altında" ölçeği için olumsuz ve karşılığı 5 puan olan "gözlenen performans ortalamanın çok üzerinde" ölçeği için olumlu veri girişinin zorunlu olduğu, bunun yanında karşılığı 2, 3 ve 4 puan olan ölçekler için gözlem ve takip formuna veri girişi zorunluluğu bulunmasa da, esas işlem olan performans değerlendirme notu verme konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin kamu yararı ve hizmetinin gerekleriyle sınırlı olduğu ve bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu kuşkusuzdur.

Uyuşmazlıkta, davacının 2014 yılı performans puanının (3,62) olarak belirlendiği, bu puanın, "iyi" olarak değerlendirilen performans puan türü olduğu, Performans Değerlendirme Formunda yer alan performans değerlendirme ölçütleri için yapılan puanlamalarda, yukarıda anılan Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliği'nin 10. maddesinin 6. fıkrasında sayılan ve aynı Yönetmelik'in 13. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde tanımlanan "gözlenen performans ortalamanın çok altında" ölçeğinin seçilmediği, dolayısıyla Performans Gözlem ve Takip Formuna olumsuz ve somut bilgi niteliğindeki kayıt girişinin zorunlu olmadığı, diğer taraftan dava konusu 2014 yılı performans döneminde davacının aynı Yönetmelik'in 10. maddesinin 2. fıkrasında bahsedilen ve anılan Forma girilmesi gereken "kayda değer" bir performansının da bulunmadığı, ayrıca hak edilen puanın daha yüksek seviyede olması gerektiği yönündeki iddiaların somut bilgi ve belgeler ile delillendirilmediği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. ... İdare Mahkemesince verilen . günlü, E:., K:. sayılı kararın yukarıda belirtilen gerekçeyle ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,

4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay'da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/04/2022 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2021/17679 E. , 2022/1784 K.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Aralık 2023
İmsak 06:16
Güneş 07:45
Öğle 12:43
İkindi 15:09
Akşam 17:31
Yatsı 18:55