Saadet zincirine katılan memur, işten çıkarılır mı?

Danıştay 12. Dairesi, muhtelif tarihlerde online olarak piramit yöntemiyle para kazandıran vb. sistemler ile parasal işlemler gerçekleştirdiği ve bu sistemleri çevresindeki bireylere tavsiye eden imam-hatibin memuriyetten ilişiğinin kesilmesi ile ilgili işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun olarak açıkladı.

Gündem 21.10.2021, 12:58 İrem Durak
Saadet zincirine katılan memur, işten çıkarılır mı?

Saadet zincirine katılan memur, işten çıkarılır mı?

Danıştay 12. Dairesi, muhtelif tarihlerde online olarak piramit yöntemiyle para kazandıran vb. sistemler ile parasal işlemler gerçekleştirdiği ve bu sistemleri çevresindeki bireylere tavsiye eden imam-hatibin memuriyetten ilişiğinin kesilmesi ile ilgili işlemi iptal eden ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun olarak açıkladı.

Saadet zincirine katılan Diyanet personeli, memuriyetten çıkarılır mı?

Olayda, Cami eski İmam Hatibi olarak görev alan davacı, 2016-2018 seneleri arasında muhtelif tarihlerde internet üstünden piramit yöntemi ile para kazandıran vb. sistemler ile parasal işlemler gerçekleştirdikleri ve bu sistemleri çevresindekilere önerdikleri hususunun tanıkların ifadeleri ve bütün soruşturma dosyası ile sabit olduğu gerekçesi ile memuriyetten atılmıştır.

İlk derece mahkemesi eylem sabit olmakla beraber, "söz konusu eylemleri gerçekleştirdikleri tarihte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilmiş bir fetva bulunmaması" gerekçesi ile işlem iptali gerçekleştirmiştir.

Danıştay 12. Dairesi bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/259

Karar No: 2021/742

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Başkanlığı

VEKİLİ: I. Hukuk Müşaviri.

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

VEKİLİ: Av..

İSTEMİN KONUSU : . Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Denizli İli, Güney İlçesi, . Camii eski İmam Hatibi olarak görev yapan davacının, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 5/1-b maddesinde yer alan ortak nitelik şartını kaybettiği gerekçesiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesi hükmü uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevinin sona erdirilmesine; ancak, 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı anlaşıldığından, ilgili evrakın dosyasında hıfzedilerek ilerleyen süreçte Diyanet İşleri Başkanlığından yeniden görev talep etmesi halinde kendisine görev verilmemesine ilişkin. tarih ve. sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; davacının 2016-2018 yılları arasında muhtelif tarihlerde internet üzerinden piramit yöntemiyle para kazandıran. . vb. sistemlerle parasal işlemler gerçekleştirdiği ve bu sistemleri çevresindekilere tavsiye ettiği hususunun tanıkların ifadeleri ve tüm soruşturma dosyası ile sabit olduğu, dava konusu işlemin özel kanununda düzenlenmiş istisnai nitelikteki bir işlem olduğu, disiplin cezası niteliğinde bulunmadığı, soruşturma raporunun dava dosyasında mevcut olduğu, davacıya isnat edilen fiillerin somut olarak ayrı ayrı ortaya konulduğu anlaşılmakta ise de, söz konusu eylemleri gerçekleştirdiği tarihte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilmiş bir fetva bulunmaması göz önüne alındığında, anılan eylemlerinin imam hatip kadrosuna yapılacak atamalarda aranan, 'itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu' şeklinde ortak bir nitelik taşımak şartını kaybettirecek ve dolayısıyla 657 sayılı Kanunun 98/b maddesi gereği Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevinin sonlandırılmasını gerektirecek nitelik ve ağırlıkta olmadığı anlaşıldığından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98/b maddesi hükmü gereği Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevinin sona erdirilmesine ancak 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinden çıkarıldığı anlaşıldığından, ilgili evrakın dosyasında hıfzedilerek ilerleyen süreçte Diyanet İşleri Başkanlığından yeniden görev talep etmesi halinde kendisine görev verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi Kararının Özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davacıya isnat edilen fiillerin sübuta erdiği ve dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince; Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 18/12/2020 tarih ve 2020/62 sayılı kararı uyarınca Dairemize devredilen dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesinin. tarih ve E:., K:. sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de. Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 17/02/2021 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Yorumlar (0)
12
az bulutlu
Namaz Vakti 24 Haziran 2024
İmsak 03:18
Güneş 05:14
Öğle 12:56
İkindi 16:54
Akşam 20:28
Yatsı 22:15